Coding an de Schoulen 👉Annonce vum Bildungsminister

Coding an de Schoulen 👉Annonce vum Bildungsminister gëtt ab September Realitéit
Coding = Kanner duerch transversal Kompetenze (Problem solving skills, kreatiivt Denken) op d’Zukunft virbereeden

Coding an de Schoulen 👉Annonce vum Bildungsminister
Scroll to top